FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

CURS: PRIMER

MÒDUL MP10: ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES

ASIX1 - MP10 - ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES