UF1: Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria (55 h)

UF2: Comptabilitat de costos (22 h)

UF3: Anàlisi econòmic,  patrimonial i financer de l'empresa (22 h)